fbpx
 

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego dianamed.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

3. Usługodawcą/Sprzedawcą jest – Diana Animal Solutions z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kudowska 10, 60-464 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000885393, NIP: 7812018123, REGON: 388242981, e-mail: admin@dianamed.pl. Działający na podstawie pozwolenie Państwowego Inspektoratu Weterynarii numer PL 146 543 78p.

§ 2

Definicje regulaminowe

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Przedsiębiorca o prawach konsumenta- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – Diana Animal Solutions z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kudowska 10, 60-464 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000885393, NIP: 7812018123, REGON: 388242981, e-mail: admin@dianamed.pl.

5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

6. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: dianamed.pl.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.

12. Subskrypcja – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu 14 – lub 21 – dniowym, opierająca się na dostarczaniu Klientowi paczek wybranego dania przygotowanego dla psów. Plan subskrypcyjny jest opracowywany indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie informacji podanych w formularzu zamówienia. Pobranie płatności za subskrypcję dokonywana jest automatycznie poprzez operatora płatności na podstawie danych karty podanych w chwili zamówienia. Subskrypcja może być wstrzymana w dowolnym momencie do 48 godzin przed planowaną wysyłką. Wstrzymania subskrypcji można dokonać w panelu klienta po zalogowaniu się na konto, subskrypcją będzie wstrzymana do ponownego aktywowania jej. Szczegółowy plan subskrypcji i dostaw dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu się na konto.

13. Plan dianamed.pl – indywidualnie opracowany plan subskrypcji i wielkości paczek dla każdego Klienta.

14. Zamówienie “zestaw startowy” (Zakup jednorazowy) – zamówienie składane poza usługą Subskrypcji (odbywającej się cyklicznie), pozwalające na zakup pojedynczego Produktu, dostarczanego przez Usługodawcę jednorazowo, bez dalszych zobowiązań do korzystania z usługi.

15. Usługa Newsletter – przesyłanie wiadomości mailowych zawierających artykuły, oraz informacje dotyczące nowości i promocji w ofercie sklepu internetowego dianamed.pl; usługa opisana dokładniej w § 5 (Newsletter)

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a. Konto

b. Formularz Zamówienia

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie 5 kolejnych kroków przez Klienta:

a. Wypełnieniu Formularza Rejestracji,

b. Potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę”

3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a. imię i nazwisko/nazwa firmy,

b. adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c. adres poczty elektronicznej

d. numer telefonu kontaktowego

e. dane karty płatniczej

f. hasło

g. numer NIP (w przypadku, kiedy Klient chce wystawienia faktury firmowej).

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub adres rejestrowy.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania podstawowych informacji dotyczących psa. Następnie Klient wybiera preferowany produkt i przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami usługi. Na tym etapie system oblicza odpowiednią wielkość i liczbę posiłków i określa tym samym okres subskrypcji (14 dni albo 21 dni) oraz jej cenę. Wskazaną kwotę należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.

6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

a. imię i nazwisko/nazwa firmy,

b. adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c. adres poczty elektronicznej

d. numer telefonu kontaktowego

e. dane karty płatniczej

f. hasło

g. numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).

7. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w paragrafie § 11 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

– pisemnie na adres Kudowska 10, 60-464 Poznań

– w formie elektronicznej na adres admin@dianamed.pl

b. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

– żądania Klienta;

– danych kontaktowych składającego reklamację

– numer dostawy

c. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Umowa subskrypcj zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zatrzymania subskrypcji, najpóźniej na 72 godzin przed uruchomieniem kolejnej dostawy produktu, zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie dianamed.pl i wskazaną w § 6 (Wstrzymanie usługi).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

b. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5

Newsletter

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym i handlowym w formularzu rejestracyjnym na stronie dianamed.pl, poprzez zaznaczenie stosownego pola.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi poprzez otworzenie linku aktywacyjnego dostarczonego na podstawie wyżej wymienionej zgody.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. Adresy e-mail przekazane dianamed.pl w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług Newsletter nie zostaną powierzone żadnym podmiotom trzecim.

5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z newsletterów.

§ 6

Wstrzymanie Usługi

1. W przypadku, kiedy Klient z różnych względów nie będzie miał możliwości skorzystania z usługi w danym okresie subskrypcyjnym, ma możliwość jej wstrzymania w dowolnym momencie do 48 godzin przed planowaną wysyłką zamówienia. Do wstrzymania dochodzi poprzez wybranie odpowiedniej opcji (“Wstrzymaj subskrypcję”) w panelu “Moje konto”, do którego Klient uzyskuje dostęp po wprowadzeniu na stronie internetowej danych logowania (loginu i hasła).

2. Wstrzymanie subskrypcji powoduje jej zatrzymanie, aż do momentu ponownego jej uruchomienia poprzez wybranie opcji “Wznów subskrypcję” w panelu “Moje konto”.

3. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą jedynie usługi Subskrypcji, nie odnoszą się do Klienta korzystającego z Zakupu jednorazowego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji w toku składania zamówienia.

7. Produkty dostarczane w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę są przygotowywane w oparciu o informacje o pupilu, przesłane przez Klienta, nie biorąc jednak pod uwagę np. dokładnego stanu zdrowia zwierzęcia, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.

§ 9

Sposoby i terminy płatności

1. W przypadku usługi Subskrypcji, płatność za produkt jest wykonywana przy pomocy karty płatniczej, której dane Klient umieszcza w formularzu zamówienia.

2. W przypadku usługi Subskrypcji, płatność dokonywana jest automatycznie po pobraniu danych od Klienta na podstawie zaakceptowanego przez klienta planu subskrypcyjnego. Kupujący wyraża zgodę poprzez kliknięcie na cykliczne obciążanie karty.

3. W przypadku wstrzymania subskrypcji w sposób wskazany w § 6 pkt 1, system nie pobiera środków na pokrycie wstrzymanego okresu subskrypcyjnego. Opłata nie jest pobierana za do momentu przywrócenia wstrzymanej wcześniej subskrypcji.

4. W przypadku Zakupu jednorazowego, płatność może zostać dokonana poprzez:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

b. Przelew

c. Płatność za pomocą usługi Blik

5. Usługodawca przesyła faktury drogą elektroniczną na adres Klienta podany przy dokonywaniu zamówienia, na co Klient przystaje.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§ 10

Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są zawarte w opłacie subskrypcyjnej, przedstawionej w procesie finalizacji Zamówienia.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy.

4. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. dostawa kurierem

5. W Formularzu zamówienia Usługodawca wskazuje dwa możliwe terminy nadania przez niego wysyłki. Klient samodzielnie wybiera dogodniejszą dla niego opcję poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

6. Usługodawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki nie później niż 24h od zaksięgowania wpłaty jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy środków wpłaconych przez Klienta na poczet realizacji zamówienia.

§ 11

Obowiązki Usługodawcy

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 8 Regulaminu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.

6. Podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą plików cookies.

a. Google Analitycs, HotJar – pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, źródle wejścia, rodzaju wejścia, długości wizyty i ich liczbie. Dane nie rejestrują specyficznych informacji użytkowniku. Dzięki danym opracowywane są statystyki. Więcej informacji dostępnych jest na tools.google.com i hotjar.com

b. Active Campaign, Mailerlite – pliki cookie pozwalają na dostosowanie komunikacji do użytkownika i jego prezentacji.

c. Facebook/Meta – pliki cookies zapisują dane przeglądarki użytkownika i zaszyfrowane dane konta Facebook/Instgram powiązanego z użytkownikiem. Dane pozwalają analizować liczbę wejść z serwisu, jego źródło i prezentować ofertę zgodnie z preferencjami użytkownika.

d. Tidio – aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z obsługą klienta za pomocą czatu

§ 12

Proces reklamacyjny

1. W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Diana Animal Solutions z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kudowska 10, 60-464 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000885393, NIP: 7812018123, REGON: 388242981, e-mail: admin@dianamed.pl.

2. Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:

a. imię i nazwisko

b. numer zamówienia

c. datę nadania/otrzymania przesyłki

d. dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym dianamed.pl (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).

3. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca realizuje Usługę ponownie i dostarcza Klientowi nowy Produkt.

§ 13

Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli

b. ich sprostowania i uzupełnienia

c. ich usunięcia

d. ograniczenia ich przetwarzania

e. ich przeniesienia

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

4. Klient może składać skargę poprzez unijny system internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

https://www.dianamed.pl/wp-content/uploads/2022/07/Dianamed-uciete-600x110.png
O nas
ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa
+ 48 785 733 752
Newsletter